ОБАВЕШТЕЊЕ – ЕКСТРА ЗОНА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо кориснике јавних паркиралишта да ће се од 01.02.2018. године почети са применом Измене одлуке о јавним паркиралиштима по којој је уведена Екстра зона на следећим локацијама:

  • Улица Српских Владара – од улице Књаза Милоша до улице Вука Караџића;
  • Трг Бранка Радичевића – од улице Српских Владара до улице Ћирила и Методија;
  • Улица Ћирила и Методија – од објекта бр. 7 у улици Ћирила и Методија до улице Драгошеве улице у дужини од 150м, лева и десна страна;
  • Улица Предрага Бошковића – цела улица

У Екстра зони дозвољено је паркирање у трајању од највише 120 минута у континуитету, након чега је корисник обавезан да напусти зону на најмање 60 минута.

Цена започетог сата паркирања у Екстра зони  износи 45,00 динара, уплата се врши слањем СМС поруке на кратки број 9104 или куповином паркинг карте.

Позив за достављање понуда за продају Булдозера ТГ 80

На основу Одлуке бр. 1713/2 од 20.10.2017.године, Комисија ЈП Комуналац Пирот објављује

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

За продају радног моторног возила Булдозер ТГ 80

 

Назив произвођача: „14. Октобар“ Крушевац.

Година производње 1990. Број шасије: 60027, без регистарских ознака.

Возило се може погледати сваког радног дана, у периоду од 9.00 до 12.00 часова, уз присуство представника ЈП Комуналац. Возило се продаје у виђеном стању и никакве накнадне рекламације се неће уважавати.

Понуде се достављају у затвореној коверти,на адреси ЈП Комуналац, ул. Војводе Мишића 50, Пирот, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.На полеђини навести назив Понуђача, адресу и контакт телефон.Крајњи рок за достављање понуда је 08.12.2017.године до 12.00 часова.Све понуде које стигну после наведеног рока одбациће се као неблаговремене.

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама ЈП Комуналац, ул.Војводе Мишића 50,Пирот, дана 08.12.2017.године у 12.15 часова.Представници Понуђача могу присуствовати јавном отварању понуда.

Процењена тржишна вредност возила је 320.863,оо динара.Понуде које су испод износа процењене вредности, биће одбијене као неприхватљиве понуде.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица. Све трошкове у вези преноса и продаје возила сноси купац.

Са купцем ће се сачинити одговарајући Уговор о купопродаји.Купац је дужан  да уплату изврши у року од 7 дана од дана потписивања уговора, и након уплате може преузети возило.

За све ближе информације обратити се на телефон 010/ 311-959, контакт особа Цветковић Марина.

 

ЈП КОМУНАЛАЦ