Месечне архиве: април 2013

Радови на одржавању и уређењу градског зеленила

Јавно предузеће Комуналац Пирот  отпочело је са реализацијом радова на одржавању и уређењу зелених површина у граду.

   

  Позив за подношење понуда ЈНМВ за канцеларијски намештај

  Јавно предузеће Комуналац Пирот

  на основу Члана 60. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012),објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
  ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА – 39130000

  -Елемент критеријума за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
  -Процењена вредност јавне набавке је 550.000,00 динара
  - Конкурсна документација се може преузети у просторијама ЈП Комуналац Пирот,у
  ул.Војводе Мишића бр.50, Пирот, или на интернет страници www.komunalacpirot.rs и на
  Порталу Управе за јавне набавке.
  - Понуду у писаном облику доставити путем поште или непосредно ,на адресу
  ЈП Комуналац ул.Војводе Мишића бр.50, 18300 Пирот,у запечаћеној коверти,са назнаком:
  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА-НЕ ОТВАРАТИ.
  - Понуду доставити најкасније до 25.04.2013.године до 12 часова.
  - Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, у 12.30
  часова, у просторијами ЈП Комуналац Пирот,ул.Војводе Мишића бр.50.
  - Присутни представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
  уколико пре почетка јавног отварања доставе комисији за јавне набавке пуномоћје за
  учешће у поступку отварања.
  - Рок за доношење одлуке о додели уговора је 5 дана од дана отварања понуда, односно до
  30.04.2013.године.
  - Контакт особа: Марина Цветковић

  Позив за подношење понуда можете преузети овде…

  Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности за канцеларисјки намештај можете преузети овде

   

  Позив за подношење понуда ЈНМВ за контејнере

  Јавно предузеће Комуналац Пирот

  на основу Члана 60. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012),објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
  ЗА НАБАВКУ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД– 44613700

  - Елемент критеријума за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
  - Процењена вредност јавне набавке је 1.450.000,00 динара
  - Конкурсна документација се може преузети у просторијама ЈП Комуналац Пирот,у
  ул.Војводе Мишића бр.50, Пирот, или на интернет страници www.komunalacpirot.rs и на
  Порталу Управе за јавне набавке.
  - Понуду у писаном облику доставити путем поште или непосредно ,на адресу
  ЈП Комуналац ул.Војводе Мишића бр.50, 18300 Пирот,у запечаћеној коверти,са назнаком:
  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД-НЕ ОТВАРАТИ.
  - Понуду доставити најкасније до 25.04.2013.године до 12 часова.
  - Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, у 12.30
  часова, у просторијами ЈП Комуналац Пирот,ул.Војводе Мишића бр.50.
  - Присутни представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
  уколико пре почетка јавног отварања доставе комисији за јавне набавке пуномоћје за
  учешће у поступку отварања.
  - Рок за доношење одлуке о додели уговора је 5 дана од дана отварања понуда, односно до
  30.04.2013.године.
  - Контакт особа: Марина Цветковић

  Позив за подношење понуда можете преузети овде…

  Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности за контејнере можете преузети овде…

  Реализација плана одвожења смећа на Депонију

  ЈП Комуналац Пирот редовно извози смеће на депонију. У марту месецу количина смећа која ће се извести на Регионалну санитарну депонију износиће преко 1300 тона. Цена по квадратном метру извожења смећа је 1.2 динара,а рачуни су двомесечни.

  Такође се успешно реализује и план прикупљања смећа у селима, у којима је на 15-20 домаћинства постављен по један контејнер.