Dиректор JП Комуналац Пирот

Директор ЈП Комуналац Пирот Бобан Толић рођен је 02.08.1964. године. Основну и средњу школу завршио је у Пироту. Дипломирао је на Технолошко-металуршком факултету у Београду и стекао звање дипл. инг. технологије. Од 1991. године до 1997. године бавио се приватним послом. Од 1997. године од 2000. године био је председник извршног одбора Опшине Пирот. Од 2001. године до 2013. године био је заменик директора ЈП Комуналац Пирот. Од 2013 године је директор ЈП Комуналац Пирот.

Именовање директора ЈП Комуналац Пирот 2017. година

Скупштина Града Пирота на седници одржаној 30.06.2017. године у складу са Законом о јавним предузећима, донела је одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Град Пирот.
Јавни конкурс спровела је Комисија за именовање директора јавних предузећа, и по истеку рока за подношење пријава констатовала да су поводом јавног конкурса за избор кандидата за именовање директора ЈП Комуналац Пирот, поднете две благовремене пријава од којих су две потпуне и исправне.
На основу спроведеног изборног поступка, Комисија је на седници одржаној 21.09.2017. године утврдила листу за именовање директора ЈП Комуналац Пирот, са бројчано исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање и заједно са Записником о изборном поступку доставила Градском већу Града Пирота, које је предлоге упутило Скупштини Града Пирота.
На основу напред наведеног Скупштина Града Пирота је дана 29.09.2017. године донела Решење  о именовању директора Јавног предузећа Комуналац Пирот.
Именовање директора ЈП Комуналац Пирот 2013. година

Скупштина општине Пирот на седници одржаној 05.07.2013. године у складу са Законом о јавним предузећима, донела је одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Пирот.

Јавни конкурс спровела је Комисија за именовање директора јавних предузећа, и по истеку рока за подношење пријава констатовала да су поводом јавног конкурса за избор кандидата за именовање директора ЈП Комуналац Пирот, поднете шест благовремених пријава од којих су пет потпуне, а једна пријава је непотпуна, те је закључком Комисије одбачена.

На основу спроведеног изборног поступка, Комисија је на седници одржаној 20.09.2013. године утврдила листу за именовање директора ЈП Комуналац Пирот, са бројчано исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање и заједно са Записником о изборном поступку доставила Општинској управи општине Пирот ради припреме предлога акта о именовању директора ЈП Комуналац Пирот.

На основу достављене листе кандидата за именовање директора ЈП Комуналац Пирот и Записника о изборном поступку, утврђен је предлог да се за директора наведног предузећа именује Бобан Толић, дипломирани технолог из Пирота, као прворанирани кандидат са лист за именовање.

На основу напред наведеног Скупштина општине Пирот је дана 04.10.2013. године донела Решење  о именовању директора Јавног предузећа Комуналац Пирот (Решење I бр. 06/76-13).

Boban Tolić

Oвде можете погледати План пословања ЈП Комуналац за период од 2014. – 2017. године новоименованог директора, подетог на Конкурсу за именовање директора.