Мисија и визија

 МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Мисија Ј.П.”Комуналац” Пирот у сaрадњи са Оснивачем СО Пирот и пренешеним овлашћењима одређених комуналних делатности, уз поштовање принципа одрживог развоја, континуирано и квалитетно обављање свих послова, као и одржавање комуналних објеката и уређаја за несметано функционисање, уз максимално поштовање заштите животне средине и јавног интереса локалних средина у којима делује, уз сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга.

 ВИЗИЈА

Усмерити са на континуирано пружање квалитетне комуналне услуге развојем и сталним унапређивањем техничко-технолошких и људских ресурса, засновано на принципима заштите околине и осигурања трајне едукације свих запослених.

Будуће деловање се мора темељити на повећању задовољства свих корисника наших услуга и унапређењем поступања са комуналним и нeопасним отпадом, сталним подизањем квалитета на формирању, уређењу и одржавању јавних зелених површина, чишћењу улица, пијаца и гробаља, придржавајући се при том и поштујући начела економичности и ефикасности, рационализације и продуктивности рада са основним циљем да средину у којој живимо и радимо у области комуналне делатности учинимо што лепшом и здравијом за живот свих нас и наших корисника услуга.

 СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

  •  Ширење делатности у географском окружењу
  • Инвестициони пројекти

  • Кадровско усавршавање и промене у кадровској структури

  • Техничко-технолошка опремљеност

  • Маркетиншко промотивни план за комуникацију са јавношћу

  • Друштвена одговорност (сарадња са свим институцијама)

  • Преиспитивање правно нормативних аката

  • Увођење ISO стандарда