Месечне архиве: новембар 2017

Позив за достављање понуда за продају Булдозера ТГ 80

На основу Одлуке бр. 1713/2 од 20.10.2017.године, Комисија ЈП Комуналац Пирот објављује

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

За продају радног моторног возила Булдозер ТГ 80

 

Назив произвођача: „14. Октобар“ Крушевац.

Година производње 1990. Број шасије: 60027, без регистарских ознака.

Возило се може погледати сваког радног дана, у периоду од 9.00 до 12.00 часова, уз присуство представника ЈП Комуналац. Возило се продаје у виђеном стању и никакве накнадне рекламације се неће уважавати.

Понуде се достављају у затвореној коверти,на адреси ЈП Комуналац, ул. Војводе Мишића 50, Пирот, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.На полеђини навести назив Понуђача, адресу и контакт телефон.Крајњи рок за достављање понуда је 08.12.2017.године до 12.00 часова.Све понуде које стигну после наведеног рока одбациће се као неблаговремене.

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама ЈП Комуналац, ул.Војводе Мишића 50,Пирот, дана 08.12.2017.године у 12.15 часова.Представници Понуђача могу присуствовати јавном отварању понуда.

Процењена тржишна вредност возила је 320.863,оо динара.Понуде које су испод износа процењене вредности, биће одбијене као неприхватљиве понуде.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица. Све трошкове у вези преноса и продаје возила сноси купац.

Са купцем ће се сачинити одговарајући Уговор о купопродаји.Купац је дужан  да уплату изврши у року од 7 дана од дана потписивања уговора, и након уплате може преузети возило.

За све ближе информације обратити се на телефон 010/ 311-959, контакт особа Цветковић Марина.

 

ЈП КОМУНАЛАЦ