Именовање директора

Скупштина општине Пирот на седници одржаној 05.07.2013. године у складу са Законом о јавним предузећима, донела је одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Пирот.

Јавни конкурс спровела је Комисија за именовање дирктора јавних предузећа, и по истеку рока за подношење пријава констатовала да су поводом јавног конкурса за избор кандидата за именовање директора ЈП Комуналац Пирот, поднете шест благовремених пријава од којих су пет потпуне, а једна пријава је непотпуна, те је закључком Комисије одбачена.

На основу спроведеног изборног поступка, Комисија је на седници одржаној 20.09.2013. године утврдила листу за именовање директора ЈП Комуналац Пирот, са бројчано исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање и заједно са Записником о изборном поступку доставила Општинској управи општине Пирот ради припреме предлога акта о именовању директора ЈП Комуналац Пирот.

На основу достављене листе кандидата за именовање директора ЈП Комуналац Пирот и Записника о изборном поступку, утврђен је предлог да се за директора наведног предузећа именује Бобан Толић, дипломирани технолог из Пирота, као прворанирани кандидат са лист за именовање.

На основу напред наведеног Скупштина општине Пирот је прихватла предлог Комисије за именовање и дана 04.10.2013. године донела Решење I бр. 06/76-13 којим се за директора ЈП „Комуналац“ Пирот именује Бобан Толић.

Boban Tolić

Oвде можете погледати План пословања ЈП Комуналац за период од 2014. – 2017. године новоименованог директора, подетог на Конкурсу за именовање директора.