Позив за подношење понуда ЈНМВ за контејнере

Јавно предузеће Комуналац Пирот

на основу Члана 60. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012),објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
ЗА НАБАВКУ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД– 44613700

- Елемент критеријума за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
- Процењена вредност јавне набавке је 1.450.000,00 динара
- Конкурсна документација се може преузети у просторијама ЈП Комуналац Пирот,у
ул.Војводе Мишића бр.50, Пирот, или на интернет страници www.komunalacpirot.rs и на
Порталу Управе за јавне набавке.
- Понуду у писаном облику доставити путем поште или непосредно ,на адресу
ЈП Комуналац ул.Војводе Мишића бр.50, 18300 Пирот,у запечаћеној коверти,са назнаком:
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД-НЕ ОТВАРАТИ.
- Понуду доставити најкасније до 25.04.2013.године до 12 часова.
- Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, у 12.30
часова, у просторијами ЈП Комуналац Пирот,ул.Војводе Мишића бр.50.
- Присутни представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
уколико пре почетка јавног отварања доставе комисији за јавне набавке пуномоћје за
учешће у поступку отварања.
- Рок за доношење одлуке о додели уговора је 5 дана од дана отварања понуда, односно до
30.04.2013.године.
- Контакт особа: Марина Цветковић

Позив за подношење понуда можете преузети овде…

Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности за контејнере можете преузети овде…

Реализација плана одвожења смећа на Депонију

ЈП Комуналац Пирот редовно извози смеће на депонију. У марту месецу количина смећа која ће се извести на Регионалну санитарну депонију износиће преко 1300 тона. Цена по квадратном метру извожења смећа је 1.2 динара,а рачуни су двомесечни.

Такође се успешно реализује и план прикупљања смећа у селима, у којима је на 15-20 домаћинства постављен по један контејнер.

Извештај о пословању за 2012.год.

Скупштина Општине Пирот на седници одржаној 15.марта 2013. године дала је сагласност на Извештај о пословању ЈП Комуналац за 2012. годину.

Извештај о пословању ЈП Комуналац за 2012. годину можета преузети овде

Програм пословања за 2013. годину

Скупштина Општине Пирот  дала је сагласност на Програм пословањa ЈП Комуналац за 2013. годину.

Програм пословања ЈП Комуналац Пирот за 2013.годину можете преузети овде…

Закуп паркинг места

ЈП Комуналац Пирот обавештава све заинтересоване да је у току прикупљање захтева за резервацију паркинг места у ул. Трг Републике око зелене пијаце.

Више Информација на тел. 010 320 233, 064 89 79 551