Јесење активности

Наше предузеће је отпочело са јесењим активностима.

Засађено је око 1200 лала, у плану је орезивање живице, кошење траве на јавним површинама, бацање ђубрива за јесењу заштиту и прихрану као и орезивање.

Уређен је један од  паркова у старом Тигровом насељу, на површини од 700 метара
квадратних. Један мањи део уређен је на јавној површини, док је други већи део обухватио блоковски део између стамбених зграда. Извршено је затравњивање парка и формирани дрвореди, и извршена уградња баштенског хидранта. У плану је поствљање три  клупе и две канте за отпадке.

Picture 033 Picture 039 Picture 040 Picture 036

YouTube Preview Image

Вандали поново у акцији

На Тијабарској страни Кеја, код Техничке школе и овог викенда јутро је освануло са поломљеним младим дрвећем.

CAM00035 CAM00034 CAM00036

Ђорђе Колић, руководилац радне јединице Зеленило ЈП Комуналац, каже да су још једном уништене дрворедне саднице на Кеју.

-И поред тога што пиротски Кеј за многе наше суграђане представља незаменљиво место одмора и рекреације, и многобројних наших апела да се не уништвају саднице дрвећа, вандали су током претходног викенда поломили неколико садница. Овом приликом још једном апелујемо на одговорно понашање наших грађана, како би сви могли дана прави начин уживамо у овој оази мира и тишине – каже Колић.

ЈП „Комуналац” протеклих неколико година засадило је бројне дрвореде и уредило постојеће али и направило нове паркове у граду.

Организовано изношење смећа у тридесет села Општине

У плану за 2014. обухват још тридесетак села

Близу тридесетак села пиротске Општине обухваћено је системом организованог изношења смећа. Овог система још увек нема у четрдесетак села, а Комуналац ће према речима директора Бобана Толића, покушати да у свој систем уведе што већи број сеоских месних заједница. То је нешто што ће, највероватније, бити урађено током наредне године, каже Толић и напомиње да је у плану унапређење свих делатности рада у самом предузећу.

– ЈП “Комуналац” обавља 9 од укупно 14 комуналних делатности, што значи да имамо изузетно широк дијапазон активности. Прикупљање смећа, као једна од делатности сваке године се унапређује обухватањем све већег броја месних заједница. У плану за наредну годину је увођење у систем организованог прикупљања смећа још око тридесетак села на подручју општине. Сва села неће моћи да се обухвате, управо због нерентабилности. Више ћемо се бавити секундарним сировинама, електронским отпадом, пет амбалажом, коју ћемо унапредити, с о бзиром да се количина прикупљене пластике из године у годину све више повећава, каже Толић.

Када је реч о механизацији, Толић истиче да је тренутно на задовољавајућем нивоу уз довољан број камиона и специјалних возила, који су неопходни за несметано одвијање процеса рада

- Сваке године набављају се нова возила у складу са развојном политиком предузећа. За те намене годишње се издвоји близу тридесетак милиона динара. Ове године имали смо среће да преко пројекта прекограничне сарадње добијемо два возила, ауто чистилицу и ауто цистерну укупне вредности око 200.000 евра, каже Толић.

Аутор Плус радио Пирот

Докле овако?

3 2 1

Према речима Ђорђа Колића, руководиоца РЈ Зеленило, пијаце и гробље и ранијих година непозната лица напасала су овце и козе у  парку  ЛЕАП и на Кеју низводно од моста Газела, при чему су страдале многе саднице. Ова ситуација се понавља и сада и поред тога што је ЈП Комуналац у току ове године поднело у три наврата пријаве против НН извшиоца, али је то остало без резултата, јер починиоц није пронађен, а сумња се да је у питању иста особа.

Овом приликом апелујемо на наше суграђане да се пријаве нашем предузећу овакве и случне ситуације како би се на време реаговало.

Позив за подношење понуда ЈНМВ за кредит

Јавно предузеће Комуналац Пирот

На основу Члана 60.Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012),
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ КРЕДИТА-ДОЗВОЉЕНОГ МИНУСА НА
ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ-66113000
-
Предмет јавне набавке је финансијска услуга кредита-дозвољено прекорачење
на текућем рачуну у износу од 2.500.000,оо динара,на период коришћења од 12
месеци.
-
Процењена вредност јавне набавке је 600.000,oo динара.
-
Елемент критеријума за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Конкурсна документација се може преузети у просторијама ЈП Комуналац,ул.Војводе
Мишића 50,18300 Пирот,или на интернет страници www.komunalacpirot.rs, и на
Порталу Управе за јавне набавке.
-
Понуду у писаном облику доставити путем поште или непосредно,на адресу ЈП
Комуналац,ул.Војводе Мишића бр.50,18300 Пирот,у запечаћеној коверти,са
назнаком:ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
КРЕДИТА -НЕ ОТВАРАТИ.
-
Понуду доставити најкасније до 04.10.2013.године до 12.00 часова.
-
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење
понуда,у 12.30 часова,у просторијама ЈП Комуналац,ул.Војводе Мишића бр.50,
18300 Пирот.
-
Присутни представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
уколико пре почетка јавног отварања доставе комисији за јавне набавке
пуномоћје за учешће у поступку отварања.
-
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 5 дана од дана отварања
понуда,односно до 09.10.2013.године.
-
Контакт особа: Марина Цветковић
ЈП КОМУНАЛАЦ

Позив за подношење понуда можете преузети овде…

Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности за кредит можете преузети овде…